TERMES I CONDICIONS DEL LLOGUER
Cycling Giant Rentli lloga l’equip (o en el cas, l’equip pel qual fos substituït) subjecte als termes i condicions establerts en el present contracte, que vostè accepta i confirma que els complirà. És el nostre propòsit  que tots els termes quedin aquí recollits. Preguem que el llegeixi detingudament i si no entengués o no estigués conforme amb algun dels punts, ens ho faci saber abans d’acceptar-lo.
Amb la seva firma confirma que el client ha llegit, comprès i acceptat els termes i condicions del lloguer sense cap excepció.
 1. Relacions contractuals.  Cycling Giant Rent exerceix la concessió del lloguer de bicicletes i és la empresa contractant del servei.
 2. Entrega dels productes. El client de lloguer rep els productes en perfectes condicions d’ús i neteja. Qualsevol reclamació en referència de l’estat de la bicicleta ha de ser formalitzada en el moment de l’entrega.
 3. Devolució dels productes. El client de lloguer té la obligació de retornar els productes llogats, a l’hora i lloc prèviament establerts i sempre durant els horaris comercials de l’empresa col·laboradora. A no ser que s’hagi acordat una altra hora. Els productes es retornaran en les mateixes condicions d’ús com en el moment de l’entrega. La pèrdua de components i accessoris, així com els danys ocasionats per un mal ús han de ser transmesos en el moment de la devolució i seran facturats al client. Per formalitzar de manera ràpida el recàrrec, s’utilitzarà un barem que podrà consultar en el moment de l’entrega si així ho expressa. Si en el moment de l’entrega els productes requereixen un rentat es cobraran 15€ de fiança.
 4. Prolongació del contracte de lloguer. La prolongació del contracte de lloguer necessitarà del vistiplau de l’empresa mediadora. La prolongació pot ser denegada sense justificació de la mateixa.
 5. Edat mínima del client usuari. L’edat mínima recomanada per a utilitzar les bicicletes és de 14 anys. Els menors de 18 anys hauran d’anar acompanyats d’una persona adulta i responsable d’ells amb permís firmat dels pares o tutors, garantint la responsabilitat civil i econòmica.
 6. Servei de lloguer i els preus corresponents. Els preus aplicables són els que l’empresa mediadora publica en el moment de la contractació.
 7. Assegurança. Posem a la seva disposició, prèvia contractació, una assegurança individual que cobreix el risc de robatori (*) i la RC obligatòria. El client confirma amb la firma del contracte que disposa de suficients fons econòmics per a cobrir qualsevol risc vinculat amb el lloguer de la bicicleta amb riscos no coberts per l’assegurança. L’incompliment de les normes de conducció a la via pública de les bicicleta és responsabilitat directa del conductor de la mateixa. Tant Cycling Giant Rent com l’empresa mediadora rebutgen qualsevol responsabilitat tan directa com indirecta en aquest cas.
 8. Casc i equip de protecció individual. Cycling Giant Rentofereix cascos a un preu molt reduït per la seva vital importància. Cycling Giant Rent aconsella dur aquestes mesures per a la pròpia seguretat. La no utilització d’aquestes mesures de seguretat no pot causar cap responsabilitat per part de Cycling Giant Rent o de l’empresa mediadora.
 9. Responsabilitat del client de lloguer. El client de lloguer es compromet a fer servir la bicicleta adequadament i amb compte. El client de lloguer és responsable dels danys causats per un ús inadequat. No s’autoritza a participar en campionats o competicions. En cas d’accident, pèrdua, robatori o tracte inadequat, el client de lloguer és econòmicament responsable de la quantia a cobrir per les despeses de reparació essent el màxim el valor de recuperació d’un model igual.
 10. Defectes durant el temps de lloguer. Qualsevol defecte en la bicicleta durant el període de lloguer, Cycling Giant Rent intentarà en la mesura del possible canviar la bicicleta defectuosa per un model igual o similar. Si no existeix la possibilitat, el client no podrà fer cap reclamació pels danys i/o perjudicis que se li poden haver causat. Si es produïssin averies de manera reiterada, es contemplaria la suspensió del contracte.
 11. Legislació. Cycling Giant Rent i l’arrendatari acorden sotmetre a qualsevol divergència relacionada amb la interpretació o execusció del present contracte als tribulans competents de la Jurisdicció de la Ciutat de Girona
Data y Firma contractant:
Firma responsable lloguer:


 (*) Clarificació de la cobertura de ROBO: Aquesta cobertura sols serà efectiva de 07:00 hores a 21:00 hores. Si la bicicleta es troba en un traster, local, o estància, depenent o no de l’habitatge o instal·lacions de l’assegurat, i amb independència de la seva titularitat, sempre que la mencionada estància es trobi tancada i protegida per proteccions metàl·liques o de vidre de 6+6mm, no serà precís que la bici estigui subjecta a un objecte fixe i de difícil mobilitat, mitjançant un cadenat fixat al quadre de la mateixa. La dependència citada ha de mantenir-se tancada amb clau. Per a considerar cobert el sinistre, s’ha de produir forçant de forma violenta l’esmentat pany o proteccions, o mitjançant l’ús de claus falses o ganzúas. Igualment en el cas de produir-se el robatori en un habitatge o instal·lacions diferents a les de l’assegurat, el robatori tindrà cobertura si s’assimilen les condicions de protecció de la bicicleta exigides en el cas de robatori dins d’un habitatge o instal·lacions de l’assegurat.